ในโอกาสที่ราชบัณฑิตยสถานครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาใน พ.ศ. ๒๕๔๗   ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จำนวนหนึ่งดำริว่าเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสถาปนา ๗๐ ปี ราชบัณฑิตยสถานจึงได้จัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสถานขึ้นเมื่อ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗     โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อประสานงานด้านวิชาการ ระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างกลุ่มงานแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความคิดเห็นด้านวิชาการ ในหลายสาขาวิชาซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบองค์รวมมากขึ้น          โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแก้ไขปัญหาของประเทศที่จำเป็นต้องใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา
อีกส่วนหนึ่งของเหตุผลในการก่อตั้งเครือข่ายฯ มีดังต่อไปนี้
 • งานหลักของราชบัณฑิตยสถาน คือ
  • งานเกี่ยวกับภาษา
  • บัญญัติศัพท์
  • ชำระปทานุกรม
 • มีงานสำคัญอีกหลายเรื่องที่ราชบัณฑิตยสถานอาจช่วยดำเนินการให้ได้       แต่ขาดกำลังคน      เพราะมีราชบัณฑิต   เพียง  ๘๘  ท่าน   และภาคีสมาชิกเพียง  ๗๕  ท่าน ถ้าจะขยายงานจำเป็นต้องระดมกำลังคนเพิ่มขึ้นอีกมาก
 • ในอังกฤษมีหน่วยงานทำนองเดียวกับราชบัณฑิตยสถานของไทย คือ "รอยัล  โซไซที  (Royal Society)"    ซึ่งถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙   มีราชบัณฑิต  ๑,๒๙๖ ท่าน  (ไม่มีภาคีสมาชิก)   และแต่งตั้งราชบัณฑิตได้เพิ่มขึ้น ปีละ ๔๔ ท่าน   ยังนับเป็นจำนวนจำกัด   ฉะนั้นจึงได้มีการจัดตั้งอีกหน่วยงานหนึ่งชื่อ "รอยัล   อินสทิทิวชัน    (Royal Institution of Great Britain)" ซึ่งมีราชบัณฑิตได้ไม่จำกัดจำนวน และเมื่อก่อตั้งมาแล้วกว่า ๒๐๐ ปี ก็มีผลงาน อาทิ ราชบัณฑิตได้รับรางวัลโนเบล ๑๔ ท่าน
 • ฉะนั้น  ในประเทศไทยจึงน่าจะดำเนินการแบบเดียวกับอังกฤษ   คือตั้งหน่วยงานเสริมเพื่อระดมกำลังคนช่วยเสริมงานของราชบัณฑิตยสถาน และตกลงกันให้ตั้ง "เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน"
 • ราชบัณฑิตยสถานไม่สามารถตั้งผู้แทนให้ดูแลในจังหวัดต่างๆ ได้   เหมือนกับองค์กรอื่นๆ  ทั้งนี้เนื่องจากถูกจำกัดด้านงบประมาณ       ฉะนั้นการตั้งผู้แทนดังกล่าวจึงจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน   ซึ่งจะช่วยให้ราชบัณฑิตยสถานเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการสร้างผลงานทางด้านวิชาการมากเพิ่มขึ้น
 • ตัวอย่างผลงานที่จะสร้างเพิ่มขึ้น คือ การวิจัยระดับปริญญาโท ซึ่งในปัจจุบันนี้นักศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่มักทำปริญญานิพนธ์    โดยคิดหัวข้อวิจัยขึ้นมาอย่างง่ายๆ เพียงเพื่อให้สำเร็จการศึกษา จึงเกิดแนวความคิดว่า ถ้าระดมราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยกันคิดหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้
๑. เพื่อเป็นเครือข่ายการประสานงานแบบสหวิทยาการ โดยมีราชบัณฑิตยสถานเป็นแกนนำการบูรณาการ
๒. เพื่อให้นักวิชาการทั่วไปได้เชื่อมโยงกับราชบัณฑิตยสถาน
๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบสหวิทยาการ
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ คือ
 
 • คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการดังกล่าวข้างบนนั้น ได้ตกลงกันให้มี
  • "คณะผู้บริหารเครือข่ายฯ" บริหารงานเครือข่ายฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  • "คณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายฯ" จัดหาทุนสนับสนุนกิจการของเครือข่าย
  ๑. จัดสัมมนาหัวข้อวิชาการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
  ๒. จัดการประชุมรูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการ
  ๓. จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
  ๔. การประสานงานด้านวิชาการและด้านบูรณาการ
  ๕. สร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประสานงานวิชาการ