เรียนฟรีและได้รับประกาศนียบัตรฟรี 12 วิชา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprises Management)
 
e-SMEs University เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
เพื่อสร้างศูนย์แห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย ผ่านการเรียนแบบ eLearning
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
การสมัครเรียนหลักสูตร การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการ e-SMEs University
 
1. สมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ได้ที่หน้าหลักของเว็บไซท์ สสว. www.sme.go.th โดยคลิกเลือกที่ สมัครสมาชิก
แล้ว กรอก E-mail , ยืนยันการลงทะเบียน และกรอกใบสมัครตามลำดับ
2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบการเป็นสมาชิกโดยใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. เข้าสู่เว็บไซท์บทเรียนชุดวิชาดิจิทัล โดยคลิกเลือกจากหน้าหลักของเว็บไซท์ สสว.
ที่ลิ้ง e-SMEs University แล้วใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ชุดวิชาดิจิทัล
 
หากมีข้อสงสัยประการใดในการลงทะเบียนสมัครเรียน โครงการ e-SMEs University
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่อไปนี้
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 21 อาคาร TST ชั้น G , 15 , 17-19 ถ. วิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2278-8800 โทรสาร : 0-2273-8850 หรือ อีเมล์ มาที่ info@sme.go.th
 
และ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โทรศัพท์ : 0-2723-2944 หรือทาง www.elearning.au.edu หรือ อีเมล์ มาที่ info@cide.au.edu
 
 
 
 
รายวิชา
SME101  
แนวคิดในการเริ่มธุรกิจ SMEs
   
แนะนําพื้นฐานความรู้และความเข้าใจที่จําเป็นสําหรับการเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่ ให้ประสบความสําเร็จ โดยลําดับขั้นตอนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐาน สัญญาณแสดงความพร้อม ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจ องค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จตลอดจนถึงการชี้ให้เห็นถึงความสําคัญและองค์ประกอบของการเขียนแผนธุรกิจ
SME102  
 การจัดการการตลาดเบื้องต้นสำหรับ SMEs
   
เป็นการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางการตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปควรรู้    หลักการทั่วไป     รวมถึงคําศัพท์ด้านการตลาด     ความพึงพอใจของผู้บริโภค     กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการและหลักการเบื้องต้น สําหรับผู้สนใจใช้ช่องทางออนไลน์ในการทําตลาดและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ก็รวมอยู่ในวิชานี้
SME103  
 การบริหารการเงิน สำหรับ SMEs
   
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการบริหารการเงิน   โดยสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ   ที่มีผลต่อธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอน      และความเสี่ยงทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ      และสนับสนุนการวางแผนธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจเพื่อการขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
SME104  
 การบัญชีและการจัดทำประมาณการทางการเงินสำหรับ SMEs
   
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการจัดทำบัญชีพื้นฐานและสามารถทราบถึงสถานภาพทางการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุน การบริหารต้นทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย เพื่อการวางแผนธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ได้
SME105  
 การจัดการการผลิตและการบริการสำหรับ SMEs
   
องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและบริการ หลักการและวิธีการในการจัดการและตัดสินใจแก้ปัญหาการผลิตต่างๆ   กระบวนการและหน้าที่   และการพยากรณ์ยอดขาย    การวางแผนการผลิต    การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบวิเคราะห์งาน การกำหนดมาตรฐานการผลิต การควบคุมการผลิต และการควบคุมสินค้าเป็นต้น
SME106  
 การบริหารธุรกิจ SMEs เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน
   
เพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารกิจการ เพื่อให้การดําเนินกิจการธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอธิบายถึงภารกิจในการ สร้าง สู้ จัดสรร และ สร้างความมุ่งมั่นให้กับกิจการและพนักงาน ชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
SME107  
 การวิเคราะห์แนวโน้ม โอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ในธุรกิจ SMEs
   
วิชาการวางแผนกลยุทธ์มีเป้าหมายในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและวิธีการวางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ SMEs เนื้อหาครอบคลุมถึงกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง การกำหนดแผนกลยุทธ์ และชนิดของแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ SMEs ตลอดจนการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ในธุรกิจ และการประเมินผลสำเร็จของแผนกลยุทธ์
SME108  
 ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสําหรับ SMEs
   
ชี้ให้ผู้ประกอบการทราบถึงความสําคัญของนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้ธุรกิจแข่งขันในตลาดของโลกปัจจุบันได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นการกระตุ้นให้ SMEs ไทยหันมาสร้างนวัตกรรมของตนเอง
SME109  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ SMEs
   
เป็นการศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ และในชีวิตประจําวัน       เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์    การใช้งานอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงธุรกิจ
SME110  
 ธุรกิจ SMEs กับตลาดเชิงลึก
   
พื้นฐานความรู้   ของการตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการตลาด   ไม่ว่าจะเป็น   การวางแผนกลยุทธ์การตลาด   การวางแผนการตลาด   การจัดทำงบประมาณ หรือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SME111  
 หลักธรรมาภิบาลสำหรับ SMEs
   
กิจการต่างๆ ดำเนินอยู่โดยมีความเสี่ยงเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิชาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มุ่งอธิบายแนวคิดและวิธีการบริหารความเสี่ยง      และแนวคิดเรื่องการควบคุมภายในซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน รายละเอียดครอบคลุม หลักการและความหมายของแนวคิดทั้งสอง และความเสี่ยงในสมัยปัจจุบัน อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง      ตลอดจนประเด็นความปลอดภัย      และการทุจริตของคนภายในและภายนอกกิจการ
SME112  
 การเขียนแผนธุรกิจ SMEs
   
แนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจและนำความรู้ที่ได้ศึกษาชุดวิชาต่างๆ มาประมวลเพื่อจัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการของ SMEs ประกอบด้วย โครงสร้างและองค์ประกอบของแผนวิธีการเขียนแผนและการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจและผลตอบแทนทางการเงิน