สารบัญ
  ปกหน้า  
  ในปกหน้า  
  ปกใน i-ii
  สารประธานกรรมการดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา iii
  สารประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือการประชุม iv
  1. ความรู้พื้นฐานในการจัดการประชุม
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
  1
  2. กรรมการและอนุกรรมการในการจัดการประชุม
ดร. ณัฎฐณิชา ช่อโพธิ์ทอง
  11
  3. งานด้านการเงินและบัญชี
ดร. จินตวีร์ มั่นสกุล
  16
  4. งานด้านการลงทะเบียน
ดร. พูลศรี เวศย์อุฬาร
  23
  5. งานด้านประชาสัมพันธ์
ดร. ทามินี ชินะชาครีย์
  32
  6. งานด้านการดำเนินการ
รศ.ภญ.ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
  38
  7. งานด้านบทความและโปรแกรมการสัมมนา
รศ.ภก.ดร. กอบธัม สถิรกุล และ รศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย
  45
  8. งานด้านเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
ดร. สันติธร บุญเจือ
  55
  9. งานด้านนิทรรศการ
นายธเนศ ขำเกิด
  63
  10. งานด้านการใช้เว็บและอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการประชุม
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
  69
  เอกสารอ้างอิง 85
  ภาคผนวก  
  ก. รายนามคณะทำงานจัดทำคู่มือการประชุมและรายนามผู้ช่วย   86
  ข. ประวัติวิทยากร   87
  ค. ซอฟต์แวร์ฟอนต์ภาษาไทยแบบคล้ายอาลักษณ์สำหรับเอกสารการประชุม   113
  ในปกหลัง  
  ปกหลัง  

ดาวน์โหลดทั้งหมด