อำนาจหน้าที่

   ๑.   วางแผนและประสานงานระหว่างนักวิชาการของราชบัณฑิตยสถานกับนักวิชาการอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   ๒.   ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการและสถาบันทางวิชาการต่างๆ
เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑
   ๓.   ส่งเสริมให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆ
   ๔.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาราชบัณฑิต

 

คณะกรรมการ

  ๑.   ศ.นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานกรรมการ
  ๒.   ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ กรรมการ
  ๓.   ศ.ดร. มนุวดี หังสพฤกษ์ กรรมการ
  ๔.   ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน กรรมการ
  ๕.   ศ.ดร.พญ. ศศิธร ผู้กฤตยาคามี กรรมการ
  ๖.   รศ.ภกญ.ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ กรรมการ
  ๗.   รศ.ภก.ดร. กอบธัม สถิรกุล กรรมการ
  ๘.   ศ.ดร. ฉัตรชัย พงศ์ประยูร กรรมการ
  ๙.   นายพะนอม แก้วกำเนิด กรรมการ
  ๑๐.   ศ.ดร. ประเสริฐ วิทยารัฐ กรรมการ
  ๑๑.   รศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี กรรมการ
  ๑๒.   ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน กรรมการ
  ๑๓.   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน
(นายชัยยุทธ ชัยสิทธิ์ ผู้แทน)
กรรมการ
  ๑๔.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
(รศ.ดร. ภิรมย์ จั่นถาวร
นายกฤษฎา บุณยสมิต
ศ.ดร. ทวีป ศิริรัศมี
ดร. มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
พลเอก ดร. วสุ ชนะรัตน์)
กรรมการ
  ๑๕.   เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
(นางจินตนา พันธุฟัก)
กรรมการ
  ๑๖.   รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
(นายมานิตย์ ทองสอน)
กรรมการ
  ๑๗.   นางสาวอารี พลดี กรรมการและเลขานุการ
  ๑๘.   นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยแลขานุการ
  ๑๙.   นางสาววรรณทนา ปิติเขตร กรรมการและผู้ช่วยแลขานุการ