๑.
ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์
ที่ปรึกษา
๒.
นายพะนอม แก้วกำเนิด
ที่ปรึกษา
๓.
นางจินตนา พันธุฟัก
ที่ปรึกษา
๔.
ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานคณะทำงาน
๕.
รศ.ภญ.ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
คณะทำงาน
๖.
รศ. ภก. ดร. กอบธัม สถิรกุล
คณะทำงาน
๗.
รศ. ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย
คณะทำงาน
๘.
ดร. ณัฏฐณิชา ช่อโพธิ์ทอง
คณะทำงาน
๙.
ดร. จินตวีร์ มั่นสกุล
คณะทำงาน
๑๐.
รศ. จินตรา ไวคกุล
คณะทำงาน
๑๑.
ดร. สันติธร บุญเจือ
คณะทำงาน
๑๒.
ดร. ทามินี ชินะชาครีย์
คณะทำงาน
๑๓.
ดร.สุดาทิพย์ พฤฒิอางกูร
คณะทำงาน
๑๔.
นายธเนศ ขำเกิด
คณะทำงาน
๑๕.
นางสาวอารี พลดี
เลขานุการคณะทำงาน
๑๖.
นางสาวพรทิพย์ รอดพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
๑๗.
นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
หนังสือคำสั่งราชบัณฑิตยสถาน >>


คณะทำงานจัดทำคู่มือจะใช้ ตัวอย่างคู่มือจากสมาคม ต่าง ๆ เป็นหนังสืออ้างอิง

ACM Association for Computing Machinery
ANS American Nuclear Society
IEEE Institute of Electrical and Electronics
APA American Planning Association
WAML Western Association of Map Libraries
WLA Washington Library Association
Rotary International
SPE Society of Plastics Engineers
OPBA Ontario Public Buyers Association
ASA American Statistical Association
TEFMA Tertiary Education Facilities Management Association
CAA The Canadian Acoustical Association


การประชุมคณะทำงานคู่มือการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑

คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑      ณ ห้องประชุม ๔๐๓   ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่าเมื่อ    วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานคณะทำงานฯ ได้สรุป วัตถุประสงค์และงานของ  คณะทำงานฯ และได้มอบหมายงานการจัดทำคู่มือการประชุม ให้กับสมาชิกคณะทำงานฯ   รวมทั้งให้มีการจัดตั้ง mailing list และ web site ของคณะทำงานฯ            เพื่อรวบรวมงานจัดทำคู่มือการประชุมวิชาการที่สมาชิกแต่ละท่านได้ทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงต่อไป


คู่มือการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ