เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน กำลังดำเนินการรวบรวม อักษรย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศไทยเพื่อจัดทำเป็นหนังสืออ้างอิง