เกี่ยวกับสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์
1.1
หลักการและเหตุผล
 

        ถึงปี พ.ศ. 2553 การทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นเป็นกิจกรรมที่มีการยอมรับนับถือกันทั่วโลก ดังอย่างในสหรัฐอเมริกามีสำนักโพลล์ชื่อดัง อาทิ แกลลอป (Gallop) แฮร์ริส (Harris)    และพิวอินเทอร์เน็ต (Pew Internet)   เป็นต้น โดยแกลลอปเน้นโพลล์ภาคสนามและทางโทรศัพท์    ส่วนแฮร์ริส มี “แฮร์ริสอินเทอร์แรคทีฟ (Harris Interactive)” และพิวอินเทอร์เน็ตเน้นการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต

        ในประเทศไทยมีสำนักโพลล์ดังๆ อาทิ เอแบคโพลล์ และสวนดุสิตโพลล์ เป็นต้น โดยเอแบคโพลล์นั้น ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการคนแรกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึง พ.ศ. 2552 จึงเปลี่ยนประธานกรรมการเป็น ภราดา ดร. ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ

        เมื่อเริ่มตั้งนั้นเอแบคโพลล์ใช้ชื่อว่า “สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเทอร์เน็ตโพลล์ (ABAC-KSC Internet Poll Research Center)” ขอเชิญอ่านรายละเอียดได้จากบทความการก่อตั้งสำนักวิจัยเอแบคโพลล์

        เมื่อ ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อนุมัติตามข้อเสนอของ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ให้ตั้งสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ขึ้น ท่านคาดว่าจะเป็นสำนักที่มีแต่ค่าใช้จ่าย (Cost Center) ไม่ใช่สำนักที่หารายได้

        ในการสำรวจครั้งแรก    ศ.ดร. ศรีศักดิ์ นำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปตั้งตามศูนย์การค้าและแหล่งชุมชน ให้ผู้สนใจลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. จากผลการสำรวจเบื้องต้นนั้น ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประกาศว่า ดร. พิจิตต รัตตกุล จะได้คะแนนมากกว่า คุณจำลอง ศรีเมือง    คุณกฤษดา อรุณวงศ์ และผู้สมัครอื่นๆ ทั้งหมด        นักข่าวก็กล่าวว่าอาจารยศรีศักดิ์ไม่บ้าก็เมา เพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ตามที่อาจารย์ประกาศ หลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแล้วว่า การคาดการณ์ของ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เป็นจริง เอแบคโพลล์ก็แจ้งเกิด และเมื่อผลการสำรวจต่อๆ มาเป็นที่ยอมรับนับถือ    จึงมีหน่วยราชการ บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ   ว่าจ้างให้เอแบคโพลล์สำรวจความคิดเห็น โดย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ลงนามในสัญญาว่าจ้างจำนวนมาก และทางผู้ว่าจ้างหลายรายก็ระบุให้ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เป็นผู้แถลงผลการสำรวจ ถึง พ.ศ. 2552 เอแบคโพลล์ มีรายได้ประมาณ 30 ล้านบาท ต่อปี

        นอกจากการสำรวจครั้งแรกที่ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน นำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปตั้งตามศูนย์การค้า และแหล่งชุมชนต่างๆ แล้ว การสำรวจครั้งต่อๆ มาก็ไม่ค่อยจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่าใด สำนักโพลล์อื่นๆ ในประเทศไทยก็ไม่ใช้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสำรวจแบบเดียวกับแฮร์ริส และพิวอินเทอร์เน็ต ฉะนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์ขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำโพลล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

1.2
วัตถุประสงค์ของสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์
 
สำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์ (Internet Poll Research Center) มีวัตถุประสงค์หลักคือ
1.2.1
ให้บริการสำรวจความคิดเห็น
1.2.2
หารายได้ส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายสหวิทยาการ
แห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.3
การจัดตั้งสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์
 
        คณะกรรมการ “มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา (www.inrit.net/foundation)”     ได้ประชุมกัน ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติข้อเสนอของ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ให้จัดตั้งสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยมี
1. ศ.นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์   เป็นกรรมการที่ปรึกษา
2. ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน   เป็นประธานและผู้อำนวยการ
3. ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน   เป็นรองประธาน
4. ศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์   เป็นรองประธาน
5. ศ.ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี   เป็นรองประธาน
6. นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์   เป็นรองประธาน
7. นายอนุชา ตันตราภรณ์   เป็นรองผู้อำนวยการ

และให้มีที่ปรึกษาและกรรมการท่านอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

        ต่อมาเมื่อวันพุธที่    25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552                ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์ ณ ห้องประชุม 3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ชั้น 36   อาคารพญาไทพลาซ่า      โดย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานอาวุโสมูลนิธิฯและประธานสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการตั้งสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์

1.4
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์ มีดังต่อไปนี้
 
1.
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (www.inrit.net)
2.
มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา (www.inrit.net/foundation)
3.
บริษัท ทรัยคาสท์ จำกัด
4.
บริษัทอินเทอร์เน็ตโพลล์ จำกัด
5.
สมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย
6.
สมาคมอินเทอร์เน็ต
7.
สมาคมสำรวจความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ต
8.
สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็มสาขาประเทศไทย
9.
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งไอทริปเปิลอีสาขาประเทศไทย
10.
สมาคมวิชาการอื่นๆ
1.5
การดำเนินการ
 
       สำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์จะจัดการสำรวจความคิดเห็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง
และต่อไปในอนาคตอาจจะจัดการสำรวจความคิดเห็นเดือนละประมาณ 10 ครั้ง
แบบเดียวกับแฮร์ริสอินเทอร์แรคทีฟ และพิวอินเทอร์เน็ต
 
คณะที่ปรึกษา
1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์   ประธานที่ปรึกษา
2. พล.อ.อ. ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร   ที่ปรึกษา
3. พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ ที่ปรึกษา   ที่ปรึกษา
4. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล   ที่ปรึกษา
5. รศ.ดร. วงจันทร์ วงศ์แก้ว   ที่ปรึกษา
6. ดร. พะนอม แก้วกำเนิด   ที่ปรึกษา
7. ดร. จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์   ที่ปรึกษา
8. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช   ที่ปรึกษา
9. นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ที่ปรึกษา
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ที่ปรึกษา
11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   ที่ปรึกษา
12. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ที่ปรึกษา
13. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ที่ปรึกษา
14. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ที่ปรึกษา
15. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ที่ปรึกษา
16. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ที่ปรึกษา
17. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ที่ปรึกษา
18. อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการอำนวยการ
1. ศ.นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์   กรรมการที่ปรึกษา
2. ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน   ประธาน และ ผู้อำนวยการ
3. ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน   รองประธาน
4. ศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์   รองประธาน
5. ศ.ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี   รองประธาน
6. นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์   รองประธาน
7. นายอนุชา ตันตราภรณ์   รองผู้อำนวยการ
8. พลเอก.ดร. วสุ ชนะรัตน์   กรรมการ
9. พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ   กรรมการ
10. ศ.ดร. ทวีป ศิริรัศมี   กรรมการ
11. พล.อ.ท.ดร. ชูลิต มีสัจจี   กรรมการ
12. พล.ต.ท. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน   กรรมการ
13. พล.ร.ต. ประสาท ศรีผดุง   กรรมการ
14. รศ.ดร. ภิรมย์ จั่นถาวร   กรรมการ
15. รศ.ดร. ชิตาภา เกตวัลห์   กรรมการ
16. รศ.ดร.ภญ. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์   กรรมการ
17. รศ.ดร.ภก. กอบธัม สถิรกุล   กรรมการ
18. ผศ.ดร. จินตวีร์ มั่นสกุล   กรรมการ
19. ดร. มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน   กรรมการ
20. ดร. สุวัฒน์ ศักดิ์ตรีศูล   กรรมการ
21. ดร. สันติธร บุญเจือ   กรรมการ
22. ดร. ทามินี ชินะชาครีย์   กรรมการ
23. นายวิวัฒน์ เลาหบุตร   กรรมการ
24. นายคูลดีฟ นากิ   กรรมการ
25. นางสาวสุจรรยา ทองแจ่มแจ้ง   กรรมการ และ เลขานุการ
26. นางสาวรัตติฌา วนัสบดีวงศ์
  กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการบริหาร
1. ศ.นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์   กรรมการที่ปรึกษา
2. ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน   ประธาน และ ผู้อำนวยการบริหาร
3. ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน   รองประธานบริหาร
4. นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์   รองประธานบริหาร
5. พล.ร.ต. ประสาท ศรีผดุง   รองประธานบริหาร
6. นายอนุชา ตันตราภรณ์   รองผู้อำนวยการบริหาร
7. นายวิวัฒน์ เลาหบุตร   กรรมการบริหาร
8. นางสาวสุจรรยา ทองแจ่มแจ้ง   กรรมการ และ เลขานุการ
9. นางสาวรัตติฌา วนัสบดีวงศ์   กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ