ภาพพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี