รายงานผลการประชุมวิชาการกัมพูชา-ไทย
สรุปการประชุมร่วมราชบัณฑิตยสภาแห่งกัมพูชาและราชบัณฑิตยสถานไทย