กำหนดการการสัมมนาสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประสานงานเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙
_________________________________________________________________
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๔๕
พิธีเปิดและปาฐกถา โดย ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช นายกราชบัณฑิตยสถาน
(กล่าวรายงานโดย ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์)
๐๙.๔๕-๑๐.๐๐
พัก
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
การอภิปรายเกี่ยวกับกรประสานงานเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
วิทยากร ประกอบด้วย
นายพะนอม แก้วกำเนิด ดร.สันทัต โรจนสุนทร
ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ศ.กีรติ บุญเจือ
ผู้ดำเนินการอภิปราย ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๔๕
แบ่งกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับการประสานงานเครือข่ายสหวิทยาการ
เพื่อการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
(๑) แนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการประสานงาน
          วิทยากรกลุ่ม ได้แก่ ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
(๒) โครงสร้างการบริหารจัดการ
          วิทยากรกลุ่ม ได้แก่ ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์
(๓) เครือข่ายสมาชิก
          วิทยากรกลุ่ม ได้แก่ ศ.มณีวรรณ กมลพัฒนะ รศ.ภกญ.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
(๔) งบประมาณและการจัดหาทุน
          วิทยากรกลุ่ม ได่แก่ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ศ.ดร.ฉัตรชัย พงศ์ประยูร
(๕) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
          วิทยากรกลุ่ม ได้แก่ ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ศ.ดร.มนุวติ หังสพฤกษ์
(๖) การประชาสัมพันธ์
          วิทยากรกลุ่ม ได้แก่ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐
พัก
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐
อภิปรายทั่วไปและเสนอผลการประชุมกลุ่มในที่ประชุมรวม
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐
สรุปการประชุมและพิธีปิด
_________________________________________________________________