กำหนดการประชุมวิชาการ

เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
_______________________________________________________________________
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ พิธีเปิดการประชุม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๐๙.๑๕-๑๐.๐๐ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานอาวุโสมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และกล่าวถึงความเป็นมาของเครือข่ายสหวิทยาการ
แห่งราชบัณฑิตยสถาน พร้อมกับแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ประธาน
การประชุม

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ เลือกประธานเครือข่ายฯ และระดมความคิดในการพิจารณาประเด็นปัญหาในพื้นที่
เพื่อร่วมกันกำหนดหัวข้อวิจัย หรือพัฒนางานทางวิชาการ
ที่จะเป็นโครงการนำร่องในการทำวิจัยแบบบูรณาการ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ การระดมความคิดในการพิจารณาประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย
หรือพัฒนางานทางวิชาการซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องในการทำวิจัยแบบบูรณาการ
ร่วมกันอย่างน้อย ๑ โครงการ
๑๔.๓๐-๑๖.๑๕ การเสวนา เรื่องการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหัวข้อต่อไปนี้
- การทำงนร่วมกันแบบบูรณาการของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การพัฒนางานทางวิชาการซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องอย่างน้อย ๑ โครงการ
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ ปิดการสัมมนา

 

 

หมายเหตุ อาหารว่างในห้องประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

_______________________________________________________________________