กำหนดการการสัมมนาสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประสานงานเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๒
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ณ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙
_______________________________________________________________________
๑๓.๓๐-๑๓.๕๐ ลงทะเบียน
๑๓.๕๐-๑๔.๐๕ นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
๑๔.๐๕-๑๔.๒๕ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน กล่าวถึงการติดต่อสื่อสารและวิจัยพัฒนา
๑๔.๒๕-๑๔.๔๕ ดร. พะนอม แก้วกำเนิด และดร. ปฐม มณีโรจน์ กล่าวถึงโครงสร้างเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐-๑๕.๔๕ นางจินตนา พันธุฟัก เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กล่าวถึงข้อบังคับ สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ และ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน กล่าวสรุป
๑๖.๐๐-๑๖.๑๐ กล่าวปิดการสัมมนา

 

 

 

รศ.ภญ.ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ และนางสาวอารี พลดี ควบคุมและดำเนินการสัมมนา
_______________________________________________________________________