การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"จริยธรรมการวิจัย (Ethic Committees)"
5-7 พ.ย.2558. จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เครือข่ายสหวิทยาการ แห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์ฯ (ภาคตะวันตก)
ภาพที่ 1

ผู้เข้าอบรมคืออาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนจากสภาวิจัยหรือสถาบันอื่นๆ
ภาพที่ 2

ควิทยากร (Ethic committee member)