เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดทำวีดีทัศน์ อาศิรวาท ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
ณ สตูดิโอ ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งได้จัดทำวีดีทัศน์ อาศิรวาท สำหรับหน่วยงานต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๑. อาศิรวาทโดย เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน

  แม้ไพร่ฟ้ายากแค้นอยู่แดนไหน
พระตรากตรำทำนุประชาชี
พระคือดวงประทีปส่องชีพเอื้อ
พระราชทาน “แหล่งน้ำ” ฉ่ำชีพชน
“เศรษฐกิจพอเพียง” เลี้ยงชีวิต
ตามรอยบาทยุคลผลสำคัญ
“ขาดทุนคือกำไร” ได้ประจักษ์
วิริยะพระองค์ทรงพัฒนา
ประทีบช่วงดวงใดมิได้เปรียบ
สว่างเข็ญเย็นมั่นขวัญชาติชน
ขอเดชะพระรัตนตรัย
พระชนม์ยืนหมื่นพรรษาสถาวร
อุตสาหะเสด็จไปไม่หน่ายหนี
พระดุจแสงสุรีย์ส่องมืดมน
ทรงกอบเกื้อการุณหนุนนำผล
“ฝนหลวง” ทรงคิดค้นผลอนันต์
ดุจเข็มทิศชี้ทางสร้างสุขสันต์
“ทฤษฎีใหม่” ประกันสุขนรา
พระทรงศักดิ์แน่วแน่แก้ปัญหา
ชาติประชาก้าวเยี่ยมเทียมสากล
พระคุณเทียบพสุธาเวหาหน
พระทรงพลปกเกล้าเหล่านิกร
ประทานจตุพรชัยอดิศร
เกียรติกำจรพูนสวัสดิ์พิพัฒน์ เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์
ประธานกรรมการดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาราชบัณฑิตยสถาน

๒. อาศิรวาทโดย คณะผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
  อาศิรวาทพิลาสพ้น
ถวายสัจจ์อภิวันท์
ทรงทศพิธราชธรรม์
สยามสุขทุกค่ำเช้า
ทรงประทานธรรมยุติ
พึงพินิจเจตนา
ผิ ผิดบิดพริ้วพา
พึงสละทรัพย์ชีวิตแม้
ขอถวายพระพรอ้าง
อุปสัคคะเดชะศรี
พระชนม์ยืนหมื่นปี
เหล่าอธรรม์ครั่นคร้าม
รำพัน
ด้วยเกล้า
ครองราชย์
นระชื่น ธรรมกระแสร์
ธรรมา
ถ่องแท้
อคติ
มากให้ ธรรมสยาม
พระบารมี
เสด็จข้าม
มหาราช
อริพ่าย สรรเสริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
ด้วยข้าพระพุทธเจ้าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
(นายอากาศ บำรุงชีพ)
ผู้พิพากษาอาวุโส
ผู้ประพันธ์โคลง ๔ สุภาพ
13 พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๓. อาศิรวาทโดย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  จักรพงษ์องค์พระมหาราช
พระเกียรติก้องซ้องลือระบือนาม
พระขวัญเสริมเฉลิมชนม์มงคลศรี
องค์บดินทร์ปิ่นรัฐขัตติยา
งานที่ทรงล้วนแล้วมหาศาล
“เศรษฐกิจพอเพียง” เลี้ยงตัวทั่วครัวไทย
ทุกวันคืนพระองค์ทรงงานหนัก
ได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกวารวัน
พระการุณย์บุญญาทรงค่าล้ำ
จรุงรัฐพัฒนาอ่าอำไพ
น้ำพระทัยใสเย็นเป็นพรพระ
“องค์พ่อหลวง” อวลอบอุ่นคุณธรรม
ขอทรงพระประเสริฐเจริดหล้า
ขอพระผู้เป็นเจ้าร่วมอวยพร
แห่งชนชาติดินแดนแค้วนสยาม
ทั่วเขตคามตระหนักในพระเมตตา
แปดสิบปีฉลองชื่นพระชันษา
ราษฎร์ศรัทธาบูชาน้ำพระทัย
สารพันโครงการพระราชทานให้
พ้นยากไร้ได้ประโยชน์อเนกอนันต์
เพื่อประชาพร้อมพรักมีหลักมั่น
องค์ราชันฉัตรทองคุ้มผองไทย
ทรงแนะนำแนวทางสว่างให้
ภูวนัยชี้เน้นเห็นประจำ
ที่ทรงประพรมประชาให้ชุ่มฉ่ำ
ค่าเลิศล้ำชื่นทรวงปวงนิกร
พระเกียรติก้องเกริกฟ้าอดิศร
ธ ทรงสุขสโมสรนิรันดร์เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๔. อาศิรวาทโดย วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
พระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษา
  ข้าพระพุทธเจ้า เหล่ามิตร วิทยาลัย
ขอถวาย พระพรชัย ให้ทรงมี
“พระองค์ทรง ส่งเสริม การศึกษา”
ได้เล่าเรียน เขียนอ่าน สราญใจ
ทรงสอนสั่ง พลังไทย ให้รู้คิด
ถ้ามีน้อย ก็ใช้น้อย ค่อยประวิง
ถ้าคราวใด ไทยประสบ พบวิกฤติ
ก็ยอมรับ ทรงดับร้อน ผ่อนเป็นเย็น
หกสิบปี ที่พระองค์ ทรงงานหนัก
ประโยชน์เลิศ บรรเจิดจ้า อย่างสากล
“กังหันชัย พัฒนา” มหาบพิตร
อีก “ฝนหลวง” เลิศหลักการ งานวิจัย
พระมหา กรุณา ธิคุณยิ่ง
จะอาจเปรียบ เทียบคู่ พระภูมี
การศึกษา ทางไกล ในเน็ตนี้
พระชนม์ยืน หมื่นปี ทวีไป
ให้ประชา ไม่ว่า มาจากไหน
ทั่วแดนไทย ทางดาวเทียม ยอดเยี่ยมจริง
“เศรษฐกิจ พอเพียง” ไม่เสี่ยงยิ่ง
อย่าใช้สิ่ง แพงยิ่งไป ไม่จำเป็น
พระทรงคิด ค้นวิธี ที่ใครเห็น
พระทรงเป็น “พ่อหลวง ของปวงชน”
ผลประจักษ์ แจ่มแจ้ง ทุกแห่งหน
ไทยทุกคน ได้พ้นทุกข์ สุขหทัย
ทรงประดิษฐ์ เพื่อผลิตไว้ ให้ใช้ได้
ทรงคิดไว้ ให้ใช้จริง สิ่งแสนดี
ไม่มี “คิง” องค์ไหน ในโลกนี่
พระผู้ที่ เป็นร่มเกล้า เหล่าไทยเอย
ด้วยเกล้าด้วยประหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ จามรมาน ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประพันธ์โดย ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
๕. อาศิรวาทโดย สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
  โอ้พระองค์ พระผู้ทรง จุดประกาย
ให้เมืองไทย ได้พัฒนา มาทัดเทียม
อักษรไทย ในคอม- พิวเตอร์นั้น
ทรงประดิษฐ์ ทรงคิดมา “เทวนาครี”
“ส.ค.ส.” ก็พระองค์ ทรงปรุงให้
เหล่าชาวไทย อยากได้เห็น เป็นบุญตา
อีก “พระไตร- ปิฎก คอมพิวเตอร์”
ก็โครงการ งานพระองค์ พระทรงชัย
เมื่อใต้ฝุ่น แอนเจลา จะมาถึง
พระทรงใช้ ไอที มาท้วงติง
ด้านสื่อสาร และด้าน สายอากาศ
ในมากมาย หลายทาง อย่างเจาะจง
เฉลิมพระชนม์ พรรษา มหาราช
ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าไทย นักไอที
เทคโนสาย ไอที ที่ดีเยี่ยม
เมืองที่เปี่ยม ด้วยการใช้ ซึ่งไอที
ควรมีกัน ให้พร้อมพรัก เป็นศักดิ์ศรี
แล้วยังมี “ภูพิงค์” “จิตรลดา”
ด้วยการใช้ ไอที ดีนักหนา
ไว้บูชา คารวะ ประจำใจ
ที่เลิศเลอ และแม่นยำ นำสมัย
โปรดเกล้าฯ ให้ นักวิจัย ไปทำจริง
ทุกคนจึง จิตวิตก ตระหนกยิ่ง
อย่าเกรงกริ่ง เพราะลมร้าย สลายลง
ทรงสามารถ ฉลาดกล้า น่าพิศวง
ที่ประองค์ ทรงวินิจฉัย ให้งานดี
ถวายบังคม บรมบาท พระทรงศรี
ขอทรงมี พระชนม์ยืน หมื่นปีเอย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ จามรมาน
นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ จามรมาน