(About www.INRIT.net)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจดทะเบียน (Domain Registration) : ได้จดทะเบียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ในชื่อ

ผู้รับผิดชอบชื่อเว็บ (Domain Contacts) : ตามระเบียบต้องมี 3 ด้าน
แม่ข่ายชื่อ (Name Servers) : ต้องมีอย่างน้อย 2 แม่ข่าย
  • ABAC.au.ac.th               202.6.100.1
  • KSC.au.ac.th                 168.120.68.2
สถานที่ติดตั้งแม่ข่าย (Server Location) :
  • อาคาร "ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ"
    www.SCbuilding.com
  • มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้สำรองไฟ
  • มีสายเชื่อมต่อไปสหรัฐอเมริกา ขนาด 64 ล้านตัวอักษรต่อวินาที
  • มีสายเชื่อมต่อภายในประเทศไทย ขนาด 64 ล้านตัวอักษรต่อวินาที
คณะผู้ดูแลเว็บ (Web Masters) :
1.
ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานผู้ดูแลเว็บ (WebMaster-In-Chief)
2.
ดร. สันติธร บุญเจือ ผู้ดูแลเว็บ (WebMaster)
3.
ดร. ทามินี ชินะชาครีย์ ผู้ดูแลเว็บ (WebMaster)
4.
ดร. พูนผล สื่อเสาวลักษณ์ ผู้ดูแลเว็บ (WebMaster)
5.
ศรีคูณ สวัสดี ผู้ดูแลเว็บ (WebMaster)
6.
อนุชิต อุทัยวี ผู้ดูแลเว็บ (WebMaster)
7.
ศุภกร เอี่ยมต้นเค้า ผู้ดูแลเว็บ (WebMaster)