คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ร่วมถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556